fbpx

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Infemini Medi Home sp. z o. o., tj. administratora strony internetowej www.infemini.pl (dalej jako „Infemini”).

Polityka ta ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 1. Administrator danych osobowych
  1. Administratorem przekazywanych przez Ciebie danych osobowych jest Infemini Medi Home sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-551), ul. Kielecka 23, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838494, NIP: 5213895408, REGON: 385942382, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000 złotych.
  2. Kontakt z Infemini jako administratorem danych osobowych może się odbywać w szczególności mailowo za pośrednictwem adresu infemini@infemini.pl.
  3. Infemini wyznaczył również Inspektora ochrony danych, z którym możesz się skontaktować pisząc na adres email infemini@infemini.pl.
 2. Sposób przetwarzania danych
  1. Cel i zakres przetwarzania Twoich danych osobowych określa zakres zgód oraz uzupełnionych przez Ciebie danych przesłanych za pomocą odpowiedniego formularza.
  2. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących Twoich danych osobowych: (a) imię; (b) nazwisko; (c) adres e-mail; (d) adres IP; (e) data urodzenia; (d) płeć; (e) miejsce zamieszkania; (f) numer PESEL; (g) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; (h) opis stanu zdrowia; (i) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych; (j) przyjmowane leki; (k) głos (o ile będziesz kontaktować się z nami telefonicznie.
  3. Przetwarzanie danych osobowych może dotyczyć następujących Twoich danych osobowych: (a) imię; (b) nazwisko; (c) adres e-mail; (d) adres IP; (e) data urodzenia; (d) płeć; (e) miejsce zamieszkania; (f) numer PESEL; (g) rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; (h) opis stanu zdrowia; (i) opis udzielonych świadczeń zdrowotnych; (j) przyjmowane leki; (k) głos (o ile będziesz kontaktować się z nami telefonicznie.
   1. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa - podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
   2. świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej – podstawą prawną jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   3. udzielania na Twoją rzecz świadczeń zdrowotnych – podstawą prawną jest upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w tym szczególnych kategorii danych osobowych w związku z profilaktyką zdrowotną, diagnozą medyczną, leczeniem oraz zapewnieniem opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24-25 ustawy o działalności leczniczej);
   4. informowania Cię o działalności prowadzonej przez Infemini poprzez przesyłanie newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Infemini (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
   5. informowania Cię o działalności prowadzonej przez Infemini poprzez przesyłanie newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Infemini (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   2. wprzypadkuprzesyłanianewslettera,doczasuwyrażeniaprzezCiebiesprzeciwuwobecdalszego przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu albo odwołania zgody na wysyłanie newslettera;
   3. wzakresiewjakimTwojedaneosobowesąprzetwarzanewzwiązkuzudzielanymiświadczeniami zdrowotnymi, 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu do Twojej dokumentacji medycznej.
  5. Po wyżej wskazanym okresie dane osobowe będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie konieczne w oparciu o inną podstawę prawną.
  6. Infemini w niektórych sytuacjach może przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ze szczególnym uwzględnieniem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na podstawie tarczy prywatności UE-USA. W takim wypadku Infemini podejmie wszelkie działania w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych i będzie przekazywać Twoje dane osobowe tylko podmiotom gwarantującym odpowiedni poziom ochrony danych.
 3. Odbiorcy danych
  1. Infemini może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na Twoją rzecz, podmiot świadczący usługę w postaci wysyłki newslettera.
  2. Infemini może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na Twoją rzecz, podmiot świadczący usługę w postaci wysyłki newslettera.
  3. Infemini może powierzać przetwarzanie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej, realizacji swoich uprawnień lub obowiązków związanych z przetwarzaniem. Wówczas odbiorcami danych mogą być: hostingodawca, dostawca usługi CRM, operator poczty elektronicznej, kancelaria prawna, osoby udzielające świadczeń zdrowotnych na Twoją rzecz, podmiot świadczący usługę w postaci wysyłki newslettera.
  4. Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej Polityki Prywatności, może nastąpić wyłącznie za Twoją wcześniej wyrażoną zgodą.
  5. W przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotom z państw trzecich, powierzenie takie następować będzie w oparciu o odpowiednie wzory klauzul umownych lub decyzje komisji europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Tarczy Prywatności UE-USA, tj. decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r.
 4. Prawa podmiotu danych
  1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych masz prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na Twój temat zarówno z systemu należącego do Infemini, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracowała Infemini, (b) ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Infemini na Twój temat, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Infemini dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia Infemini zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Infemini do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 5. Inne dane
  1. Infemini może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje, w tym adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwe, data i czas systemowy rejestracji na stronie internetowej www.infemini.pl i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony którą poprzednio odwiedzałeś, jeżeli wszedłeś na stronę Infemini przez linka, informacje o Twojej przeglądarce, informacje o błędach, informacje o Twoim urządzeniu, identyfikatory urządzeń mobilnych (tj. Apple Advertising Identifier). Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania stroną internetową. Dostęp do informacji mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie internetowej i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie pozwala na identyfikuje żadnej osoby.
 6. Bezpieczeństwo
  1. Infemini stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników przechowywany jest na zabezpieczonym serwerze oraz dane chronią również wewnętrzne procedury Infemini z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.
  2. Infemini wdrożył również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja, zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
  3. Jednocześnie Infemini wskazuje, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do Twojego systemu teleinformatycznego urządzenia szkodliwego oprogramowania (malware), jak również nieuprawnionym dostępem do Twoich danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, powinieneś stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne np. z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację w sieci Internet. Aby pozyskać szczegółowe i profesjonalne informacje odnośnie zachowania bezpieczeństwa w sieci Internet, Infemini rekomenduje ich zasięgnięcie u podmiotów specjalizujących się w tego rodzaju usługach informatycznych.
 7. Cookies i identyfikatory użytkowania
  1. W celu prawidłowego działania strony internetowej, Infemini korzysta z technologii plików Cookies. Cookies są to pakiety informacji zapisywane na Twoim urządzeniu, za pośrednictwem strony internetowej, zwykle zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą których korzystasz ze strony internetowej www.infemini.pl – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.
  2. Strona internetowa wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki; (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu, aż do ich skasowania.
  3. Na podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie Twojej tożsamości. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych.
  4. Cookies strony internetowej są bezpieczne dla Twojego urządzenia, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania.
  5. Pliki generowanie bezpośrednio przez Infemini nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies Zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmiotu współpracujące z Infemini) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.
  6. Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi.
  7. Przede wszystkim możesz wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji strony internetowej.
  8. Możesz też samodzielnie usunąć zapisane na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.
  9. Infemini wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: konfiguracji strony internetowej www.infemini.pl i dostosowania zawartości strony do preferencji lub zachowań użytkowników; analiza i badanie oglądalności, liczbę kliknięć i ścieżki poruszania się po stronie w celu doskonalenia wyglądu i organizacji treści na stronie, czas spędzony na stronie, liczbę i częstotliwość odwiedzjących stronę.
  10. Infemini wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
  11. Cookies jakiego narzędzia Cel zapisania
   Google Analytics zbierania ogólnych lub anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
   Google Adwords działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
   Apple Search Ads działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu na sklepie Apple AppStore
   Facebook Ads działania promocyjne i marketingowe w procesie retargetingu
  12. Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzystasz.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17.06 2020 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach określonych w Polityce Prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies we wskazanych w niej celach, w tym do profilowania, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.